خواص عمده پلاستيك ها

1- سبك بودن

2- عايق حرارت بودن

3- عايق الكتريسته بودن

4- شفاف بودن

5- رنگ پذبري

6- مقاوم در برابر شرايط جوي

7- مقاوم در برابر حلال هاي شيميايي

8- بهداشتي بودن

9- سهولت شناخت

10- ارزاني

11- سازگاري با شرائط مختلف

12- كاربرد متنوع